Behov:

Rettsområdet personskadeerstatning er komplisert, og den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I skadesakene vil det være kompliserte spørsmål av faktisk, medisinsk og rettslig karakter.

Jeg har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringer med å håndtere slike spørsmål. Min erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.

Visste du:

– at forsikringsselskapet plikter å betale for din advokatbistand i de fleste saker om personskade?

– at NAV plikter å betale for din advokatbistand dersom du oppnår omgjøring av vedtaket ?

Løsning:

Det er min erfaring at skadelidte og deres pårørende har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder, gangen i en personskadesak mv.

Profesjonell og dyktig bistand kan være en forutsetning for å få erstatning og for at erstatningsoppgjøret blir riktig utmålt.

Fagområde

I tillegg til erstatningsrett kan jeg bistå med de fleste sakstyper

Arv og skifte

Arv og skifte kan omfatte bistand både knyttet til arverettslige spørsmål, utarbeidelse av testamente, bistand ved skifte av dødsbo samt oppgjør ved separasjon og skilsmisse mv. Bruk av advokat ved arveoppgjør gir sikkerhet for at skifte bygger på korrekt juridisk grunnlag og kan bidra til løsning på uenigheter ved skifte.

Fast eiendom

Jeg arbeider med saker innfor fast eiendom derunder tvistesaker om mangler ved fast eiendom, husleie, bygg- og entreprisesaker, offentlig reguleringsplaner, nabotvister mv. Ved saker om mangler ved fast eiendom ved for eksempel eierskifte, vil advokatkostnader normalt dekkes av hus forsikringen.

Alminnelig praksis

I tillegg til erstatningsrett kan jeg bistå med saker på det fleste rettsfelt etter å ha arbeidet som advokat siden 1990. Utover saker vedrørende fast eiendom og skifte, har jeg arbeidet med forretningsjus derunder selskapsrett og skatterett, konkurs, økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, alminnelig forvaltningsrett, trygderett mv.

PERSONSKADEERSTATNING

Innenfor personskadeerstatningsretten kan jeg bistå i saker ved trafikkulykke, yrkesskade, yrkessykdom, pasientskadeerstatning, voldsoffererstatning, forsikringsrett, trygderett. Jeg har inngående kunnskaper til de medisinske og rettslige problemstillinger ved personskadeerstatning.

Om meg

Advokat Svein Drangeid har siden 1990 arbeidet innenfor de fleste rettsområder med vekt på erstatningsrett som spesialområde.

 • Profesjonell

  Jeg har arbeidet med erstatnings- og forsikringssaker på vegne av skadelidte etter yrkesskader, yrkessykdommer, trafikkulykker, pasientskader, voldsoffererstatning mv.. Jeg arbeider for klienter over hele landet med hovedtyngde i Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland.

 • Lang erfaring

  Ved erstatningsrett er det viktig å bruke advokat som har erfaring med de medisinske og juridiske problemstillinger ovenfor forsikringsselskapene og det offentlige. Jeg legger vekt på å få frem et fornuftig og korrekt oppgjør som klienten også i ettertid skal være fornøyd med. Dersom det er nødvendig å bringe sakene innenfor domstolene, har jeg bred prosedyreerfaring.

 • Ekspertise

  Jeg har spesialkompetanse innen yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, fritidsskader og skader som følge av straffbar handling.

ERSTATNINGSRETT

 • YRKESSKADE OG YRKESSYKDOM

  Med yrkesskade menes personskade etter arbeidsulykke. Arbeidsulykker dekker alle skader som oppstår under arbeid. Les mer +

 • PASIENTSKADE

  Dersom du har blitt utsatt for en feilbehandling og er påført en pasientskade, har du krav på erstatning utmålt etter de alminnelige reglene. Les mer +

 • TRAFIKKSKADE

  Man bør tidlig ta kontakt med advokat for å ivareta sine interesser etter en trafikkulykke. Les mer +

 • VOLDSOFFERERSTATNING

  Dersom du har blitt utsatt for vold og er påført en personskade, kan du ha krav på voldsoffererstatning fra Staten. Les mer +

 • TRYGDERETT

  I forbindelse med behandling av saker om personskadeerstatning, vil skadelidte ofte ha krav på ytelser fra folketrygden som medfører samtidige saker ovenfor NAV. Les mer +

Tidligere saker

Det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.

Kneskade etter arbeidsulykke

NAV og forsikringsselskapet avviste ansvar grunnet manglende årsakssammenheng, og forsikringssaken ble ført for domstolene i 2016. Skadelidte innkalte behandlende leger som sakkyndige vitner. Etter bevisførselen under hovedforhandlingen ble det inngått et forlik basert på årsakssammenheng.

Trafikk skade

En kvinne ble utsatt for en trafikkulykke med invalidiserende skade i underekstremitet. Forsikringsselskapet avviste erstatning, idet selskapet hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom ulykken og skaden. Etter at den rettsoppnevnte sakkyndiges erklæring forelå, utbetalte forsikringsselskapet fullt oppgjør før hovedforhandling i 2016.

Løsemiddelskade

Etter at jeg fremmet begjæring om tilsynssak for tre klienter, gav Helsedirektoratet en nevropsykolog advarsel og Sykehuset Telemark HF irettesettelse grunnet uforsvarlig diagnostisering av løsemiddelpasienter datert 20.01.2006. Dette medførte at mange hundre løsemiddelpasienter fikk ny vurdering og gjenopptatt sine saker, se artikkel.

Erstatningsoppgjør 2016

I 2016 ble det forhandlet frem mange erstatningsoppgjør hvorav to oppgjør på kr. 5. mill. og mer. Flere av saken ble fremforhandlet før eller under hovedforhandling for domstolene.